položek v košíku

Zboží bylo přidáno do nákupního košíku, pokračujte k objednávce.

Obchodní podmínky

A teď pro fajnšmekry celé podmínky :-)

OBCHODNÍ PODMÍNKY


obchodní společnosti

Michal Pešat

     

se sídlem    

Do Kopečka 37, 103 00, Praha 113  

identifikační číslo:  74885570    

zapsané v živnostenském rejstříku      

pro prodej zboží prostÅ™ednictvím on-line obchodu umístÄ›ného na internetové adrese 

www.internetove-hodinarstvi.cz     

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Michal PeÅ¡at, se sídlem Do Kopečka 37, 103 00 Praha 113, identifikační číslo: 74885570, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základÄ› kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostÅ™ednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístÄ›né na internetové adrese www.internetove-hodinarstvi.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostÅ™ednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná pÅ™i objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v Äeském jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základÄ› registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující pÅ™istupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádÄ›t objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případÄ›, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádÄ›t objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. PÅ™i registraci na webové stránce a pÅ™i objednávání zboží je kupující povinen uvádÄ›t správnÄ› a pravdivÄ› vÅ¡echny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující pÅ™i jakékoliv jejich zmÄ›nÄ› povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a pÅ™i objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohlednÄ› informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zruÅ¡it uživatelský účet, a to zejména v případÄ›, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 mÄ›síců nevyužívá, či v případÄ›, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetnÄ› obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vÄ›domí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepÅ™etržitÄ›, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popÅ™. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení tÅ™etích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. VeÅ¡kerá prezentace zboží umístÄ›ná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohlednÄ› tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetnÄ› uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poÅ¡tovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetnÄ› danÄ› z pÅ™idané hodnoty a vÅ¡ech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálnÄ› sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území ÄŒeské republiky.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společnÄ› jen jako „objednávka“).
  5. PÅ™ed zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožnÄ›no zkontrolovat a mÄ›nit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjiÅ¡Å¥ovat a opravovat chyby vzniklé pÅ™i zadávání dat do objednávky. Objednávku odeÅ¡le kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodlenÄ› po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poÅ¡tou, a to na adresu elektronické poÅ¡ty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením pÅ™ijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poÅ¡tou, a to na adresu elektronické poÅ¡ty kupujícího. 
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostÅ™edků na dálku pÅ™i uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu pÅ™i použití komunikačních prostÅ™edků na dálku v souvislosti s uzavÅ™ením kupní smlouvy (náklady na internetové pÅ™ipojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, pÅ™ičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostnÄ› pÅ™evodem na účet prodávajícího č. 2900499336/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 bezhotovostnÄ› prostÅ™ednictvím platebního systému ThePay;

 bezhotovostnÄ› platební kartou;

  1. SpolečnÄ› s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovnÄ› jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohlednÄ› povinnosti uhradit kupní cenu zboží pÅ™edem.
  3. V případÄ› platby v hotovosti či v případÄ› platby na dobírku je kupní cena splatná pÅ™i pÅ™evzetí zboží. V případÄ› bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavÅ™ení kupní smlouvy.
  4. V případÄ› bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společnÄ› s uvedením variabilního symbolu platby. V případÄ› bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splnÄ›n okamžikem pÅ™ipsání přísluÅ¡né částky na účet prodávajícího.
  5. Prodávající je oprávnÄ›n, zejména v případÄ›, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny jeÅ¡tÄ› pÅ™ed odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemnÄ› kombinovat.
  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecnÄ› závaznými právními pÅ™edpisy, vystaví prodávající ohlednÄ› plateb provádÄ›ných na základÄ› kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem danÄ› z pÅ™idané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zaÅ¡le jej v elektronické podobÄ› na elektronickou adresu kupujícího.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující bere na vÄ›domí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratnÄ› smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavÅ™eném obalu, které spotÅ™ebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud poruÅ¡il jejich původní obal.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v Äl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od pÅ™evzetí zboží, pÅ™ičemž v případÄ›, že pÅ™edmÄ›tem kupní smlouvy je nÄ›kolik druhů zboží nebo dodání nÄ›kolika částí, běží tato lhůta ode dne pÅ™evzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtÄ› uvedené v pÅ™edchozí vÄ›tÄ›. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické poÅ¡ty prodávajícího      .
  3. V případÄ› odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případÄ›, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poÅ¡tovní cestou.
  4. V případÄ› odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostÅ™edky pÅ™ijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího pÅ™ijal. Prodávající je taktéž oprávnÄ›n vrátit plnÄ›ní poskytnuté kupujícím již pÅ™i vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit pÅ™ijaté peněžní prostÅ™edky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5. Nárok na Ãºhradu Å¡kody vzniklé na zboží je prodávající oprávnÄ›n jednostrannÄ› započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávnÄ›n kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby pÅ™evzetí zboží kupujícím. V takovém případÄ› vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostnÄ› na účet určený kupujícím.
  7. Je-li společnÄ› se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavÅ™ena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohlednÄ› takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. V případÄ›, že je způsob dopravy smluven na základÄ› zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen pÅ™evzít zboží pÅ™i dodání.
  3. V případÄ›, že je z důvodů na stranÄ› kupujícího nutno zboží doručovat opakovanÄ› nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. PÅ™i pÅ™evzetí zboží od pÅ™epravce je kupující povinen zkontrolovat neporuÅ¡enost obalů zboží a v případÄ› jakýchkoliv závad toto neprodlenÄ› oznámit pÅ™epravci. V případÄ› shledání poruÅ¡ení obalu svÄ›dčícího o neoprávnÄ›ném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od pÅ™epravce pÅ™evzít.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNÄšNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohlednÄ› práv z vadného plnÄ›ní se řídí přísluÅ¡nými obecnÄ› závaznými právními pÅ™edpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochranÄ› spotÅ™ebitele, ve znÄ›ní pozdÄ›jších pÅ™edpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotÅ™ebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotÅ™ebení, kterou zboží mÄ›lo pÅ™i pÅ™evzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v průbÄ›hu Å¡esti mÄ›síců od pÅ™evzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již pÅ™i pÅ™evzetí. Kupující je oprávnÄ›n uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotÅ™ebního zboží v dobÄ› dvaceti čtyÅ™ mÄ›síců od pÅ™evzetí.
  5. Zboží je z EU distribuce, není-li uvedeno jinak.
  6. Práva z vadného plnÄ›ní uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je pÅ™ijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případnÄ› i v sídle nebo místÄ› podnikání. 
  7. Další práva a povinnosti stran související s odpovÄ›dností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. K mimosoudnímu Å™eÅ¡ení spotÅ™ebitelských sporů z kupní smlouvy je přísluÅ¡ná ÄŒeská obchodní inspekce, se sídlem Å tÄ›pánská 567/15, 120 00 Praha 2, IÄŒ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  4. Prodávající je oprávnÄ›n k prodeji zboží na základÄ› živnostenského oprávnÄ›ní. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti přísluÅ¡ný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. ÄŒeská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochranÄ› spotÅ™ebitele, ve znÄ›ní pozdÄ›jších pÅ™edpisů.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochranÄ› osobních údajů, ve znÄ›ní pozdÄ›jších pÅ™edpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdÄ›lení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobÄ› znemožňovala uzavÅ™ení kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vÄ›domí, že je povinen své osobní údaje (pÅ™i registraci, ve svém uživatelském účtu, pÅ™i objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádÄ›t správnÄ› a pravdivÄ› a Å¾e je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zmÄ›nÄ› ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobÄ› automatizovaným způsobem nebo v tiÅ¡tÄ›né podobÄ› neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pÅ™esné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případÄ›, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepÅ™esné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případÄ›, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle pÅ™edchozí vÄ›ty kdykoliv odvolat.
 7. DORUČOVÁNÍ
  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotÅ™ebitele vyplývající z obecnÄ› závazných právních pÅ™edpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3. Kupní smlouva včetnÄ› obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobÄ› a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Michal Pešat, Do Kopečka 37, 103 00, Praha 113, adresa elektronické pošty michal.pesat@internetove-hodinarstvi.cz, telefon 702 144 545.


V Praze dne 10. 3. 2016, aktualizace 26. 1. 2017